regress

 1. borderline blocking the Free! tag atm, can’t take this weakass soft yaoi horseshit

  /!\ KEEP SHOUNEN-AI PURE AND BALL SLAPPY /!\


 2. xxxx | 5 notes


 3. (via noirevil)


 4. xxxx | 656 notes


 5. (Source: 2000ish, via soft--reset)


 6. xxxx | 20,005 notes


 7. (Source: error888)


 8. xxxx | 155 notes 9. xxxx | 624 notes


 10. (Source: litto, via sluttydilf)


 11. xxxx | 6,148 notes


 12. (Source: noahlyon, via wraparoundeyes)


 13. xxxx | 1,286 notes


 14. (Source: notsuki, via shinnnju)


 15. xxxx | 1,758 notes


 16. holiday
  roooooaaaaooooaaaaoooooaoooaoaoaooooaad,
  holiday rooooaoooaooooaooao oad


 17. xxxx | 2 notes


 18. (Source: humanure, via joeyxparmenter)


 19. xxxx | 9,624 notes


 20. (Source: gamercrunch, via galagaghost)


 21. xxxx | 134,550 notes


 22. thathomestar:

jadethemerman:

did he give her 2 thumbs up?

  thathomestar:

  jadethemerman:

  did he give her 2 thumbs up?

  image

  (Source: misterjakes, via psuedonam)


 23. xxxx | 148,898 notes 24. xxxx | 3,432 notes


 25. altcomics:

Amelie von Wulffen

  altcomics:

  Amelie von Wulffen


 26. xxxx | 94 notes 27. xxxx | 1,581 notes